Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství  na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004

Č.j.: 18944/04-13020

  

Část A

Obecné podmínky

pro poskytování  dotací v rámci dotačního programu 6 Genetické zdroje

 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě  § 2  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 252/1997 Sb.), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky usnesením 23. schůze ze dne 11. prosince 2003 a  podle části A bod 8 písmeno c) Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004 Ministerstva zemědělství (dále jen „Zásady MZe“) a v souladu s Národním programem konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (dále jen „Národní program“) vyhlášeným dne 19.9.2003 Ministerstvem zemědělství na základě zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o GZ“) a zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Plemenářský zákon“) a v souladu s textem mezinárodní úmluvy uvedené jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen „CBD“) vydává Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování  dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004 (dále jen „Zásady“).

 

1.      Podmínky pro poskytování dotací a postup podávání žádostí:

a)   dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žadateli“), která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých předmětů dotace; žadatelem může být rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat  jiné fyzické nebo právnické osobě (tj. chovatelský svaz, uznané chovatelské sdružení, asociace, oprávněná osoba ve smyslu Plemenářského zákona apod.), pokud je uvedeno u jednotlivých předmětů dotace,

b)   žadatelem nemůže být  subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České  republiky nebo neprokáže, že oprávněně na území České republiky podniká,

c)   žadatelem nemůže být  subjekt, který nebyl zařazen do Národního programu,

d)   žadatelem nemůže být sdružení  vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku, organizační složka státu, příspěvková organizace, subjekty v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury (pokud není u jednotlivých předmětů programu uvedeno jinak); žadatelem může být Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně,

e)   žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na činnost nebo předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z  rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů nebo Národního fondu (pokud není u jednotlivých předmětů programu uvedeno jinak),

f)     o dotaci se žádá; žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v Příloze těchto Zásad včetně „Čestného prohlášení“ a dále údaje a informace uvedené v odstavci A.3. „Obsah žádosti“ a v tabulkách příslušných k danému předmětu dotace. Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě,

g)   žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý předmět programu; pokud není uvedeno jinak; odborné prověření žádostí a odbornou kontrolu žadatelů o dotaci dle Části B zajišťuje Výzkumný ústav živočišné výroby Uhříněves (dále jen „VÚŽV“) z titulu pověřené osoby koordinující „Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel“ (dále jen „Národní program zvířat“), respektive Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně (dále jen „VÚRV“) z titulu  pověřené osoby koordinující „Národní program konzervace a využití  genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity“ (dále jen „Národní program rostlin“)  a „Národní program konzervace a využití genetických zdrojů  mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu“ (dále jen „Národní program mikroorganismů“); některé tyto činnosti může VÚŽV v souladu s bodem A 1. a) Zásad přenést na základě smluvního vztahu na příslušné chovatelské svazy, sdružení a organizace, jak je uvedeno u jednotlivých  předmětů programu,

h)   požadavky na dotace předmětů dotace Části  B1 uplatní žadatel prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, určené organizace, chovatelského svazu, asociace nebo oprávněné osoby (viz Část A 1.a Zásad), které po potvrzení VÚŽV podají souhrnnou žádost na MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, nebo po potvrzení VÚŽV přímo na MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, tak jak je uvedeno u každého předmětu programu,  

i)     k odbornému posouzení žádosti je kompetentní VÚŽV, respektive VÚRV; sporné případy řeší MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti spolu s VÚŽV, respektive VÚRV,

j)      u předmětů dotace Části B.1. musí být žádost podávaná na MZe (jednotlivá nebo souhrnná) doplněna smlouvou s VÚŽV, a u předmětů dotace Části B.2. a B.3. smlouvou s VÚRV na plnění závazků vyplývajících z příslušného „Národního programu“ s přehledem plánovaných aktivit a prací v roce udělení dotace (netýká se vlastních žádostí o dotace podaných pověřenými osobami koordinujícími jednotlivé Národní programy (VÚRV a VÚŽV) (dále jen „pověřené osoby“), které přehled plánovaných vlastních aktivit předloží jako doplněk k žádosti,

k)   přijímání žádostí je zahájeno v r. 2004, a to  20. dnem od data, kdy tyto Zásady vstoupily v platnost. Každou žádost doplní odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti MZe datem, hodinou a minutou přijetí a v návaznosti na to jí přidělí pořadové číslo a žádost zaregistruje. Pokud bude žádost neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do  stanovené lhůty, žádost se zamítne; termín ukončení přijímání žádostí je uveden u každého předmětu programu,

l)      zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout.

 

2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:

a)   žadatel (v případě poskytnutí  finančních prostředků dále jen „poskytnutí dotace“)  odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé; pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel (v případě poskytnutí dotace dále jen „příjemce dotace“) povinen předložit zdokladované správné údaje; po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků,

b)   příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu stanoveného v Rozhodnutí a Národním programem,

c)   v případě zjištění, že dotace byla poskytnuta na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“); v případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí Finančního úřadu (dále jen „FÚ“). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit MZe odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti,

d)   nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v Rozhodnutí se nepovažuje za porušení stanovených podmínek a nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce,

e)   příjemce dotace, který nemůže z vážných důvodů  splnit  účel, na který mu byla  dotace poskytnuta, je povinen o tom neprodleně informovat MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti a současně příslušnou pověřenou osobu příslušného Národního programu a navrhnout způsob řešení; MZe může návrhu vyhovět nebo zahájit postup podle bodu A.2.c.; v případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno v souladu s ustanovením Občanského zákoníku o dědění, 

f)     změny, které nastanou proti  skutečnostem uvedeným v Rozhodnutí, je příjemce  dotace povinen neprodleně oznámit MZe odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti,

g)   příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací určených  Rozhodnutím,

h)   příjemce dotace poskytne příslušné pověřené osobě veškeré potřebné informace a údaje nutné pro vypracování Výroční zprávy za  příslušný Národní program,

i)     pověřená osoba zpracuje dle pokynu MZe hodnotící Výroční zprávu za svůj Národní program a odevzdá ji do 31.3.2005. 

 

3.Obsah žádosti:

a)     Identifikační údaje zpracované dle obecného vzoru Zásad, Část C. (tabulka. č. 1 nebo 2 Přílohy) s charakteristikou žadatele a čestným prohlášením, podepsané   statutárními zástupci,

b)     ověřená fotokopie platného výpisu z Obchodního rejstříku případně jiného relevantního dokladu o registraci organizace žadatele (zřizovací listiny apod.), jejíž ověření není starší tří měsíců k datu podání žádosti,

c)      doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízeni bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu a pod.),

d)     vyplněné tabulky příslušné k danému předmětu dotace,

e)     další případné údaje požadované u daného předmětu dotace,

f)        pro objektivní posouzení žádosti si může MZe vyžádat doplňující údaje a doklady,

g)     na podávání a vyřizování žádosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení,[1]

 

Kompletní žádost o dotaci je nutno podat pro každý předmět dotace zvlášť jako samostatnou žádost; nelze spojovat žádost o podporu na dva předměty dotace s vlastní číselnou indexací do jedné žádosti (jako např. u starokladrubského koně předmět dotace B.1.8.1. a   B.1.8.2.).

 

4. Poskytování  dotace:

a)     MZe poskytne dotaci, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené  Zásadami; žádosti o dotaci jsou zaregistrovány, projednávány a schvalovány MZe, odborem výzkumu, vzdělávání a  zakladatelské činnosti,

b)     dotace přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnávací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,

c)      dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout; toto sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu; zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání,

d)     u  těch předmětů dotace Části B.1., kde je sazba dotaci stanovena do určité částky, zajistí MZe ve spolupráci s VÚŽV, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba dotace všem příjemcům dotace daného předmětu programu, 

e)     při poskytování dotací se postupuje dle rozpočtových pravidel,

f)        při poskytování dotací se postupuje od data vstupu ČR do EU v souladu s příslušnými ustanoveními  Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES,

g)     při poskytování dotací se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců DPH,

h)      na podporu není právní nárok (s výjimkou viz zákon o GZ).

 

5.  Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

a)   Dotaci MZe poskytne Rozhodnutím o poskytnutí dotace,

b)   Rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v 5 vyhotoveních; každé vyhotovení má hodnotu originálu; dvě vyhotovení obdrží příjemce dotace, z nichž jedno vyhotovení si ponechá a druhé předá místně příslušnému FÚ (u právnických osob podle místa jejího sídla v ČR u fyzických osob, dle adresy trvalého  bydliště v ČR[2], jedno vyhotovení obdrží pověřená osoba příslušného Národního programu (VÚŽV, respektive VÚRV), dvě vyhotovení si ponechá útvar MZe, který Rozhodnutí vydal - z toho jedno předá  příslušnému útvaru plateb MZe k proplacení, 

c)   finanční vyjádření dotace v Rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů,

d)   jakékoliv požadované změny v obsahu  Rozhodnutí  je nutno  projednat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace; případné schválené změny je nutno řešit novým Rozhodnutím,

e)   v případě, že je dotace poskytována subjektu, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, MZe vydá Rozhodnutí pouze  tomuto subjektu, který pak vydává sdělení o Rozhodnutí o poskytnutí dotace  konečnému příjemci dotace a musí vést průkaznou evidenci o převodu poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace a provádět jejich kontrolu; tento postup bude uplatňován u předmětů dotace Části B.1.,

f)     na Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 1)

 

6.  Rozhodnutí obsahuje:

·        identifikaci dotace, a to: číslo Rozhodnutí, název programu, úplné kódové označení  a úplný název předmětu dotace,

·        označení příjemce dotace, a to:

-          u příjemce  dotace, který je fyzickou osobou:

 jméno a příjmení (dále jen „jméno“), bydliště, místo podnikání, bankovní  spojení, identifikační číslo (dále jen „IČ“),

-        u příjemce dotace, který je právnickou osobou:

 plný obchodní název (ve znění uvedeném ve výpisu obchodního rejstříku apod.), sídlo, právní forma, bankovní spojení, a IČ.

·        účel, na který je dotace poskytována: vlastní účel dotace,

·        výši dotace, a to:

a)     celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů na účel dotace, které byly nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací stanovených na pokrytí nákladů mezní částkou),

b)     celkový počet jednotek,

c)      sazbu dotace na jednotku (u předmětů  dotace Části B.1.) nebo procentní výši poskytnuté dotace z částky uvedené pod bodem a) a  absolutní výši dotace.

·        podmínky použití dotace:

a)     ustanovení o povinnosti příjemce dotace poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, případně Ministerstva financí (dále jen „MF“), územním FÚ a dalším subjektům oprávněným provádět kontroly do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek  Rozhodnutí,

b)     ustanovení o povinnosti příjemce dotace uchovávat Rozhodnutí včetně jeho doplňků a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

c)      ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky na příslušný účet MZe, a že může být zahájeno řízení  podle § 15 rozpočtových pravidel; v případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky včetně penále na účet určený v rozhodnutí příslušného FÚ a současně je povinen oznámit tuto skutečnost MZe, odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti a koordinátorovi příslušného Národního programu,

d)     povinnost předkládat ve stanoveném termínu požadované doklady odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, 

e)     povinnost dodržování příslušných schválených metodik,

f)        povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami, a plnit podmínky v nich uvedené,

g)     povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících z  Rozhodnutí v rozsahu: jméno a příjmení (název firmy), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), předmět a výše dotace,

h)      u předmětů dotace Části B.1. ustanovení práv a povinností příjemce dotace zajišťujících v maximální možné míře kontinuitu využití podporovaného předmětu dotace jako genetického zdroje, u předmětů dotace Části B.2. a B.3. ustanovení, že příjemce dotace zachová dotčené kolekce nebo sbírky minimálně na stávající úrovni, a že příjemce  dotace zachová ohlašovací povinnost k MZe při jakémkoli nakládání s uvedenými kolekcemi či sbírkami v období uvedeném v Rozhodnutí,

i)        ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vládou ČR přijatých rozpočtových opatřeních,  

j)        ustanovení, že v případě, kdy Komise EU rozhodne o neslučitelnosti tohoto dotačního programu se společným trhem EU a rozhodne, že tento program ČR zruší, dle čl. 88 Smlouvy o založení ES, vyhrazuje si MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace.

k)      povinnost poskytovatele rozlišit podmínky pro použití poskytovaných prostředků na:

-       podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 2 rozpočtových pravidel,

-       ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 ods. 3 rozpočtových pravidel;

             nedojde-li k rozlišení podmínek, má se za to, že sankcím  podle § 44 odstavce 2 rozpočtových pravidel podléhají všechny podmínky v Rozhodnutí uvedené.

 

7. Způsob poskytování a účtování dotací:

a)     poskytnuté finanční prostředky mají charakter neinvestičních dotací, 

b)     při poskytování dotací se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců DPH,

c)      účtují se v souladu se směrnou účtovou osnovou a účetními metodami; příjemce dotace, který nemá povinnost vést účetnictví je povinen zajistit řádné zaevidování v rámci daňové evidence,

d)     finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce dotace a v souladu s ustanovením § 16  rozpočtových pravidel nebo dle usnesení vlády ČR ze dne 6.11.2002 č. 1084 o způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí a krajů v roce 2003,

e)     příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta z nákladů činnosti respektive výdajů, nebo fixní částka na činnost, která je předmětem dotace,  dokládá výši nákladů, respektive výdajů, vynaložených na podporovanou činnost,

f)        v případě přiznané dotace vyjmenovaným příspěvkovým organizacím uvedeným jako příjemce dotace se o příslušnou částku účelově zvýší příspěvek na činnost formou rozpočtového opatření; v těchto případech se mění dotační prostředky na příspěvek,

g)     u  předmětů dotace části B.2. „Dotace na uchování a využívání vybraných kolekcí genofondu rostlin“, B.3. „Dotace na uchování sbírek mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu“ a B.4. „Dotace na koordinaci a realizaci národních programů uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství“ je možno  Rozhodnutím  stanovit, že dotace bude poskytnuta formou splátek k finančnímu krytí dílčího plnění úkolu,  

 

 

 

8. Kontrola dodržovaní  Zásad:

a)     v souladu se zněním rozpočtových pravidel a se zákonem č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou kontrolu provést orgány MZe, popř. MF; kontrolu může provádět z titulu pověřené osoby příslušného Národního programu  i VÚŽV, respektive VÚRV,

b)     předmětem kontroly je zejména správnost údajů uvedených v žádosti a plnění účelu, na který byla dotace poskytnuta,

c)      kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti,

d)     MZe, případně  pověřená osoba oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly,

e)     o provedené kontrole bude sepsán kontrolní  protokol ve třech vyhotoveních: jedno vyhotovení kontrolního záznamu obdrží kontrolovaný příjemce, druhé koordinátor (odborný zástupce pověřené osoby) a třetí MZe odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti (v případě kontroly  pověřenou osobou obdrží MZe rovněž kontrolní záznam, a to v jednom vyhotovení), 

f)        v případě nedodržení podmínek poskytnutí dotace vyplývajících z Rozhodnutí nahlásí MZe rozsah neplnění podmínek Rozhodnutí a z toho vyplývající objem neoprávněně čerpaných prostředků místně příslušnému FÚ; v případě pochybení MZe při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních prostředků se neoprávněně čerpané prostředky vracejí na příslušný účet MZe; MZe tyto prostředky odvede na příslušný účet FÚ,

g)     pokud byla dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, které nebylo možné zkontrolovat, vrací příjemce dotace poskytnuté finanční prostředky v běžném roce na účet, ze kterého byly příjemci poskytnuty, v následujících letech na příjmový účet MZe; MZe může tyto prostředky v běžném roce použít  v souladu s rozpočtovými pravidly.

 

9. Závěrečná ustanovení:

a)   MZe předkládá analýzu vynaložených prostředků na dotace MF do 30.4. 2005,

b)   MZe je povinno zaslat nejpozději do 28.2. následujícího roku MF podklady pro registr příjemců; poskytování informací o dotacích  MF je v souladu s § 18   rozpočtových pravidel,

c)   v odůvodněných případech může v průběhu roku MZe provést zpřesnění těchto Zásad,

d)   pro rok 2004 se nepostupuje při poskytování dotací na udržování genetických zdrojů pro výživu a zemědělství podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanoví podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor formou dotací na udržování  a  využívání  genetických  zdrojů  pro  zemědělství  v  r.  2003, MZe č.j.: 12220/2003-3020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část B

1.      Podpora udržovatelům genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel

 

Účel

Zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat a geneticky cenných populací hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu v rámci „Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu“, který jako pověřená osoba koordinuje Výzkumný ústav živočišné výroby.

 

Předmět dotace

1.1.  Česká červinka

Podpora na udržení a zlepšení genetických zdrojů skotu plemene česká červinka.

 

Subjekt: chovatel, Česká zemědělská univerzita Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice  

Maximální výše dotace

·      do 20 000,- Kč na dojnici uznanou Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj české červinky, zapsanou v Plemenné knize  českého strakatého skotu, plemenný oddíl ČČ, s kontrolou užitkovosti  A4 nebo AT,  evidovanou v chovu chovatele ke dni 30.9.2004,

·      do 40 000,- Kč na plemeníka, uznaného Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj české červinky, zapsaného v Plemenné knize  českého strakatého skotu, plemenný oddíl ČČ, evidovaného v chovu chovatele ke dni 30.9.2004,

·      do 8 000,-  Kč na jalovici od šestého měsíce věku do otelení uznanou Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj české červinky, evidovanou v chovu chovatele ke dni 30.9.2004,

·      do 6 000,- na krávu bez kontroly užitkovosti, uznanou Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj české červinky, zapsanou v Plemenné knize  českého strakatého skotu, plemenný oddíl ČČ, evidovanou v chovu chovatele ke dni 30.9.2004,

·      do 3 000,-  Kč na jalovičku  do  ukončených pěti měsíců věku, po matce uznané Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj české červinky zapsané v Plemenné knize  českého strakatého skotu, plemenný oddíl ČČ, a otci zapsaném v Plemenné knize  českého strakatého skotu, plemenný oddíl ČČ evidovanou v chovu chovatele ke dni 30.9.2004.

 

Podmínky poskytnutí dotace: doručení individuální žádosti (tabulka č.1 a 3 Přílohy) do 1.10.2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

1.2. Český strakatý skot

V roce 2004 bez dotace.

 

 

1.3. Prase přeštické černostrakaté

Podpora chovateli se šlechtitelským chovem přeštického černostrakatého plemene prasat na udržování a zlepšování genetických zdrojů uvedeného plemene.

Subjekt: chovatel

Maximální výše dotace

·      do 6 600,- Kč na jednu prasnici plemenného jádra ustanoveného metodikou, zapsanou ke dni 31.8.2004 v Seznamu prasnic Plemenné knihy PC, vedené Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě 

·      do 16.500,- Kč na jednoho plemenného kance v plemenitbě, zapsaného ke dni 31.8.2004 v Seznamu kanců Plemenné knihy PC, vedené Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě.

Podmínky poskytnutí dotace: podání individuální žádosti (tabulka č.1 a 4 Přílohy), jednotlivými žadateli do 15.9.2004, včetně, u Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, který vede Plemennou knihu, a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje, předložení souhrnné žádosti (tabulka č. 2 a 5 Přílohy) a ověřených  žádostí  (tabulka č. 1 a 4 Přílohy) tímto svazem do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba  Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.4. Šumavská ovce

Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene šumavská ovce pro jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v  hlavním oddílu plemenné knihy

Subjekt: chovatel

Maximální výše dotace

·      do 1 200.- Kč na bahnici šumavské ovce, evidovanou v chovu chovatele ke dni 31.8.2004, zapsanou v Hlavním oddílu Plemenné knihy a zařazenou do kontroly užitkovosti, obahněnou v období  od 1.8.2003  do 31.7.2004, včetně,

·      do 1 500,- Kč na berana šumavské ovce, evidovaného v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, zařazeného do plemenitby s minimálním zařazením do třídy Ea, mimo plemeníků podporovaných z dotačního programu 2A Zásad MZe.

Podmínky poskytnutí dotace: podání individuálních žádostí (tabulka č. 1 a 6 Přílohy) do 15.9.2004, včetně, u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede plemennou knihu , a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu Plemenné knihy a do kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 7 Přílohy) a ověřené individuální žádosti (tabulky č. 1 a 6 Přílohy) do 1.10.2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

  

 

 

 

1.5. Valašská ovce

Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene valašská ovce pro jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v plemenné knize

Subjekt: chovatel

Maximální výše dotace:

·      do 1 600,- Kč na bahnici a ročku evidovanou v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, zapsanou v Plemenné knize valašské ovce a zařazenou v kontrole užitkovosti,

·      do 3 000,- Kč na berana valašské ovce evidovaného v chovu žadatele ke dni 31.8.2004, zařazeného do plemenitby, mimo plemeníků podporovaných z dotačního programu  2A Zásad MZe.

Podmínky poskytnutí dotace: podání individuálních žádostí (tabulka č.1 a 8 Přílohy) do 15.9.2004, včetně u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemennou  knihu, a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do  Plemenné knihy a do kontroly užitkovosti   a předloží souhrnnou žádost (tabulka č. 2 a 9 Přílohy) a ověřené žádosti (tabulka č.1 a 8 Přílohy) do 1.10.2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.6. Koza bílá krátkosrstá

Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza bílá krátkosrstá.

Subjekt: chovatel

Maximální výše dotace:

·        do 1 000 Kč na kozu okozlenou v období od 1.10.2003, včetně, do 31.8.2004,včetně,  zapsanou v  Hlavním oddílu Plemenné knihy plemene koza bílá  krátkosrstá, zařazenou do kontroly užitkovosti,

·         do 2 500 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů podporovaných z dotačního programu  2A Zásad MZe.

Podmínky poskytnutí dotace : uplatnění individuálních požadavků chovatelů do 15.9.2004, včetně u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemenné knihy a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu Plemenné knihy a do kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 10 Přílohy) do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba koordinátor Národního programu) do 1.10.2004 včetně, podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.7. Koza hnědá krátkosrstá

Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza hnědá krátkosrstá.

Subjekt: chovatel,

Maximální výše dotace :

·        do 1 600 Kč na kozu okozlenou v období od 1.10.2003 do 31.8.2004, včetně, zapsanou v  Hlavním oddílu Plemenné knihy plemene koza hnědá krátkosrstá, zařazenou do kontroly užitkovosti,

·        do 3 000 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů podporovaných z dotačního programu  2A Zásad MZe,

·        do 1000 Kč na kozičku plemene koza hnědá krátkosrstá, zařazenou do plemenitby v roce 2004.

 

Podmínky poskytnutí dotace: uplatnění individuálních žádostí do 15.9.2004, včetně,  u Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 00 Brno, který vede Plemennou knihu, a který prověří oprávněnost žádostí z hlediska splnění podmínek zařazení do Hlavního oddílu Plemenné knihy a do kontroly užitkovosti, data obahnění, a předloží souhrnnou žádost (tabulka č.2 a 11 Přílohy) do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou   doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně na MZe.

 

 

1.8. Starokladrubský kůň

Podpora chovateli v zemském chovu na udržování a zlepšování genetických zdrojů a geneticky cenných populací starokladrubského koně.

 

1.8.1. Matka starokladrubského koně

Podpora chovateli na chov matky starokladrubského koně, zařazené do genetického zdroje

 

Matka starokladrubského koně musí splňovat následující podmínky:

·      klisna je zařazena v prvních dvou oddílech Plemenné knihy (HPK, PK),

·      klisna je  uznána Komisí VÚŽV pro genetické zdroje jako genetický zdroj a absolvovala (po zařazení do chovu počínaje dnem 1.4.1994) výkonnostní zkoušky,

·      klisna se ohřebila  v roce přiznání dotace  po hřebci shodného plemene uznaného Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje  jako genetický zdroj; narození hříběte musí být potvrzeno pracovníkem provádějícím v příslušné oblasti registraci hříbat, (v případě abortu po 8. měsíci březosti nebo v případě mrtvě narozeného hříběte či jeho úhynu před jeho registrací je nutno tuto skutečnost doložit potvrzením veterináře nebo potvrzením o likvidaci kadaveru oprávněným subjektem podle zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon),

·      klisna je  poprvé uznána komisí za genetický zdroj po úspěšných výkonnostních zkouškách v  tomtéž roce  - shodně jako ohřebená klisna,

·      od klisny je odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně vajíčka, embrya), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: chovatel (o tuto dotaci nemůže žádat Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.)

Maximální výše dotace:

do 15 000,- Kč na klisnu.

 

 

 

 

1.8.2

Plemenný hřebec starokladrubského koně

Jednorázová podpora držení plemenného hřebce starokladrubského koně po základním výběru, nejvýše oceněného v běžném roce a nově zařazeného do genetického zdroje.

Hřebec musí splňovat následující podmínky:

·       hřebec je uznán Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje jako genetický zdroj,

·        výběr hřebce je doložen zápisem o výběru,

·        od hřebce je odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: chovatel (o tuto dotaci nemůže žádat Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.)

Maximální výše dotace: 

·        do 30 000,- Kč na hřebce 

 

 

Podmínky poskytnutí podpor 1.8.: předložení individuálních žádostí  (tabulky č. 1, 12 (matky) a/nebo 13 (hřebec) Přílohy) do 15.9.2004, včetně, NH Kladruby nad Labem s.p., o.z. hřebčín Slatiňany, 538 21 Slatiňany),  který vede Plemennou knihu a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje, a předložení souhrnných žádostí (tabulky č. 2, 14 a 15 Přílohy) a ověřených žádostí  (tabulky č. 1, 12 a 13 Přílohy) NH Kladruby s.p. do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání  pověřenou osobou  doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

1.9. Huculský  kůň

1.9.1 Matka huculského koně

Podpora chovateli na chov matky huculského koně, zařazené do genetického zdroje

Matka huculského koně musí splňovat následující podmínky:

·      klisna je zařazena v prvních dvou oddílech Plemenné knihy (HPK nebo PK),

·      původ klisny je oboustranně prokazatelný do 3. generace čistokrevných předků; přípustná je imigrace genů fjordského koně do 12,5% do třetí generace předků,

·      klisna byla dle stavu k 15.9.2004 uznána Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za geneticky zdroj  a absolvovala (při zařazení do chovu počínaje rokem 1997) výkonnostní zkoušky typu A nebo typu B; při zařazení do chovu od roku 2003 výkonnostní zkoušky typu A; u klisen uznaných za genetický zdroj před rokem 1997 se výkonnostní zkoušky nevyžadují – klisna je posuzována jako klisna se zkouškami typu A,

·      klisna se ohřebila v roce přiznání dotace po hřebci shodného plemene uznaného Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj; narození hříběte musí být potvrzeno pracovníkem provádějícím v příslušné oblasti registraci hříbat; v případě abortu po 8. měsíci březosti, nebo mrtvě narozeného hříběte či jeho úhynu před registrací je nutno doložit potvrzením veterináře nebo potvrzením o likvidaci kadaveru oprávněným subjektem podle zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon),

·      klisna je poprvé uznána Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj - shodně jako ohřebená klisna,

·      od klisny je odebrán a uložen v genobance  VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně vajíčka, embrya), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: majitel klisny

Maximální výše dotace:

·      do 15 000,- Kč na klisnu u zkoušek typu A,

·      do 10 000,- Kč na klisnu u zkoušek typu B.

 

 

1.9.2. Plemenný hřebec huculského koně

Jednorázová podpora chovateli na chov plemenného hřebce huculského koně po základním výběru, výkonnostních zkouškách typu A, nejvýše oceněného v běžném roce  a nově zařazeného do genetického zdroje.

Hřebec musí splňovat následující podmínky: 

·        výběr hřebce je doložen zápisem o výběru,

·        hřebec je uznán Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje jako genetický zdroj,

·        od hřebce je odebrán a uložen v genobance  VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: majitel hřebce

Maximální výše dotace: 

·        do 30 000,- Kč na hřebce.

 

Podmínky poskytnutí dotace 1.9.: předložení individuálních žádostí (tabulky č. 1, 16 (matky) a/nebo 17 (hřebec) Přílohy) do 15.9.2004, včetně,  Asociaci chovatelů huculského koně, PO Box 145, Pražská 607, 53002 Pardubice,  která vede Plemennou knihu a která prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje, a předložení souhrnných žádostí (tabulky č. 2, 18 a 15 Přílohy) a ověřených žádostí  (tabulky 1, 16 a 17 Přílohy) uvedenou Asociací do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

1.10. Slezský norik

1.10.1. Matka slezského norika

Podpora chovateli na chov matky slezského norika, zařazené do genetického zdroje. 

Matka  slezského norika musí splňovat následující podmínky:

·      klisna je zařazena v prvních dvou oddílech Plemenné knihy (HPK, PK),

·      otec matky a otcové matek v přímé mateřské linii (při taxativně stanoveném počtu generací) nejméně do třetí generace předků jsou příslušníky plemene slezský norik,

·      původ klisny je oboustranně prokazatelný do 3. generace čistokrevných předků,   

·      klisna je uznána Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj a absolvovala (při zařazení do chovu počínaje rokem 1997) výkonnostní zkoušky,

·      klisna se ohřebila v roce přiznání dotace po hřebci shodného plemene  uznaného Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj; narození hříběte musí být potvrzeno pracovníkem provádějícím v příslušné oblasti registraci hříbat; v případě abortu po 8. měsíci březosti, nebo mrtvě narozeného hříběte či jeho úhynu před registrací je nutno doložit potvrzením veterináře nebo potvrzením o likvidaci kadaveru oprávněným subjektem podle zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon),

·      klisna je  poprvé uznána Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj po úspěšných výkonnostních zkouškách v  tomtéž roce  - shodně jako ohřebená klisna,

·      od klisny je odebrán a uložen v genobance  VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně vajíčka, embrya), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: majitel klisny

Maximální výše dotace:

·        do 15 000,- Kč na klisnu.

 

 

1.10.2. Plemenný hřebec slezského norika

Jednorázová podpora chovateli na chov plemenného hřebce slezského norika po základním výběru, nejvýše oceněného v běžném roce, nově zařazeného do genetických zdrojů.

Hřebec musí splňovat následující podmínky: 

·        výběr hřebce je doložen zápisem o výběru,

·        hřebec je uznán Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje jako genetický zdroj,

·        od hřebce je odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: majitel hřebce

Maximální výše dotace:

 

Podmínky poskytnutí dotace 1.10.: předložení individuálních žádostí (tabulky č. 1, 19 (matky) a/nebo 20 (hřebec) Přílohy) do 15.9.2004, včetně, Asociaci svazů chovatelů koní České republiky (adresa: Budějovická 479, Písek 39701),  která vede Plemennou  knihu, a která prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje, a předložení souhrnných žádostí (tabulky č. 2, 21 a 15 Přílohy) a ověřených žádostí (tabulka č. 1, 19 a 20 Přílohy)   touto Asociací do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřenou osobou pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou  doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

1.11. Českomoravský belgický kůň

1.11.1. Matka českomoravského belgického koně

Podpora chovateli na chov matky českomoravského belgického koně, zařazené do genetického zdroje 

Matka českomoravského belgického koně musí splňovat následující podmínky: 

·      klisna je zařazena v prvních dvou oddílech Plemenné knihy (HPK, PK),

·      původ klisny je oboustranně prokazatelný do 3. generace čistokrevných předků, 

·      otec a otcové matek nejméně  do třetí generace předků v přímé mateřské linii jsou příslušníky plemene českomoravského belgického koně,

·      klisna je uznána Komisí VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj a absolvovala (při zařazení do chovu, počínaje rokem 2000) výkonnostní zkoušky,

·      klisna se ohřebila v roce přiznání dotace po hřebci shodného plemene uznaného Komisí VÚŽV pro genetické zdroje  za genetický zdroj; narození hříběte musí být potvrzeno pracovníkem provádějícím v příslušné oblasti registraci hříbat; v případě abortu po 8. měsíci březosti, nebo mrtvě narozeného hříběte či jeho úhynu před registrací je nutno doložit potvrzením veterináře nebo potvrzením o likvidaci kadaveru oprávněným subjektem podle zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon),

·      klisna je  poprvé uznána Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje za genetický zdroj po úspěšných výkonnostních zkouškách v  tomtéž roce  - shodně jako ohřebená klisna,

·      od klisny je odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně vajíčka, embrya), doložený předávacím protokolem.

 

Subjekt: majitel klisny

Maximální výše dotace:

·        do 15 000,- Kč na klisnu.

 

1.11.2. Plemenný hřebec českomoravského belgického koně

Jednorázová podpora chovateli na chov plemenného hřebce českomoravského belgického koně po základním výběru, nejvýše oceněného v běžném roce,nově zařazeného do genetických zdrojů..

Hřebec musí splňovat následující podmínky: 

·        výběr hřebce je doložen zápisem o výběru,

·        hřebec je uznán Komisí  VÚŽV pro genetické zdroje jako genetický zdroj,

od hřebce je odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

Subjekt: majitel hřebce

Maximální výše dotace:

·        do 30 000,- Kč na hřebce.

 

Podmínky poskytnutí dotace 1.11: Předložení individuálních žádostí (tabulky č.1, 22 (matky) a/nebo 23 (hřebec)  Přílohy)  do 15.9.2004, včetně, Asociaci svazů chovatelů koní České republiky (adresa: Budějovická 479, Písek 39701),  která vede Plemennou knihu, a která prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje, a předložení souhrnných žádostí (tabulky č. 2, 24 a 15 Přílohy) a ověřených žádostí – (tabulka č. 1, 22 a 23 Přílohy) v příloze touto Asociací do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.12. Česká slepice zlatě kropenatá

Podpora chovateli na udržení a zlepšení genetického zdroje drůbeže česká slepice zlatě  kropenatá.

Subjekt: chovatel

Maximální výše dotace:

·      do 600,- Kč na jeden kus dospělé drůbeže zařazený do genetického zdroje  a zapsaný v Plemenné knize, chovaný ke dni 30.9. 2004 v chovu  s rodokmenovým líhnutím, zařazený do kontroly užitkovosti. 

 

Podmínky poskytnutí dotace:

 

 

1.13. Česká husa

Podpora chovateli na udržení a zlepšení genetického zdroje drůbeže česká husa.

Subjekt: chovatel  

Maximální výše dotace:

do 650,- Kč na jeden kus dospělé drůbeže, zařazený do genetického zdroje a    zapsaný v Plemenné knize, chovaný ke dni 30.9. 2004 v chovu s rodokmenovým líhnutím, zařazený do kontroly užitkovosti. 

Podmínky poskytnutí dotace:

 

 

1.14. Králíci

Podpora chovateli na udržení a zlepšení genetických zdrojů králíka plemene: moravský modrý, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý, český červený, český luštič, český albín, český černopesíkatý a moravský bílý hnědooký.

Subjekt: chovatel

Maximální výše podpory:

·      do 250,- Kč na jeden dospělý kus plemene moravský modrý, český strakáč barevný ráz (genotyp) černý, český albín podle stavu ke dni 30.9.2004 zařazený do kontroly užitkovosti a registrovaný v Plemenné knize,

·      do 300,- Kč na jeden dospělý kus plemene český luštič, moravský bílý hnědooký podle stavu ke dni 30.9.2004 zařazený do kontroly užitkovosti a registrovaný v Plemenné knize,

·      do 500,- Kč na jeden dospělý kus plemene český červený, český černopesíkatý podle stavu ke dni 30.9.2004 zařazený do kontroly užitkovosti a registrovaný v Plemenné knize.

 

Podmínky poskytnutí podpory:

·      Chovatel umožní před podáním žádosti odběr vzorků krve podporovaných jedinců do genobanky VÚŽV.

·      Uplatnění individuálních požadavků do 15.9.2004, včetně, u uznaného chovatelského sdružení Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který vede Plemennou knihu, předložení souhrnné žádosti (tabulka č.2, 28 a 29 Přílohy) doporučené garantem plemene (ČZU Praha) tímto svazem do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání  pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.15. Nutrie

Podpora chovateli na zlepšování a regeneraci genetických zdrojů a geneticky cenných populací nutrií: plzeňská tříbarevná nutrie (synonymum přeštická vícebarevná nutrie), stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu.

Subjekt: chovatel

Maximální výše podpory:

·      do 800,- Kč na jeden dospělý kus plemene plzeňská tříbarevná nutrie podle stavu ke 30.9.2004, označený čipem, zařazený do kontroly užitkovosti a registrovaný v Plemenné knize,

·      do 600,- Kč na jeden dospělý kus plemene stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu podle stavu ke 30.9.2004 zařazený do kontroly užitkovosti. označený čipem,  a registrovaný v Plemenné knize.

 

Podmínky poskytnutí podpory:

 

·                    Chovatel umožní před podáním žádosti odběr vzorků krve podporovaných jedinců do genobanky VÚŽV.

·                    Uplatnění individuálních požadavků do 15.9.2004, včetně, u uznaného chovatelského sdružení Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, který vede Plemennou knihu, předložení souhrnné žádosti (tabulka č.2, 30 a 31 Přílohy) doporučené garantem plemene (ČZU Praha)  tímto svazem do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu) do 1.10.2004, včetně, podání  pověřenou osobou  doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1. 16. Ryby

Podpora níže vyjmenovaným subjektům na udržování genetických zdrojů ryb  udržováním kmenových hejn 120 ks ryb vyjmenovaných druhů, populací a linií.

Subjekt: Rybářství Tábor, a.s.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický; České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně; Rybnikářství Hluboká, a.s.; Kinského rybářství, s.r.o. Žďár nad Sázavou; Rybářství Růžička, s.r.o.; Klatovské rybářství, a.s.; Rybářství Telč, a.s.; Vackův chov pstruhů, Litomyšl-Nedošín; Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.; Rybníkářství Pohořelice, a.s.; Jihočeský územní svaz Český rybářský svaz Boršov n. Vlt.; Rybářství Třeboň, a.s.; Petrův zdar, s.r.o. -   rybářství Nové Hrady; Pstruhařství Jaroslav Žalák.

 

Maximální výše dotace:

·      do 150 000,- Kč  na chov kmenového hejna  kapra obecného - Žďárský lysec Žď-L, Žďárský šupináč Žď-Š, Jihočeský kapr šupinatý C 73, Mariánskolázeňský kapr šupinatý ML, Milevský lysec MV, Jihočeský lysec BV, Telčský lysec Te, Pohořelický lysec PL, Třeboňský šupináč TŠ, C 434 a C 435,

 

·      do 290 000,- Kč na chov kmenového hejna pstruha duhového - PdM, PdD 66, PdD 75,

 

·      do 230 000,- Kč na chov kmenového hejna pstruha obecného f. potoční - Šumavská a Tepelská populace,

 

·      do 120 000,- Kč na chov kmenového hejna lína obecného - linie: Modrá, Vodňanská, Táborská, Mariánskolázeňská, Velkomeziříčská, Hlubocká, Kož. 92,

 

·      do 160 000,- Kč na chov kmenového hejna sumce velkého - Vodňanský a Hodonínský, síha marény (čistý druh), síha peledě (čistý druh),  jesetera malého (čistý druh), vyzy velké (čistý druh).

 

Podmínky poskytnutí dotace:

Předložení jednotlivých žádostí (tabulka č. 1 a 32 Přílohy) do 15.9.2004, včetně, Rybářskému sdružení České republiky, Pražská 495/58, 371 38  České Budějovice,

předložení souhrnné žádosti (tabulka č. 2, 33, 34 a 35 Přílohy) doporučené   Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích - Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech a schválené Radou Rybářského sdružení České republiky do 1.10. 2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004, včetně, na MZe.

 

 

1.17. Včely

Podpora chovatelům včelích matek udržujících a zlepšujících genetické zdroje včely medonosné kraňské podle metodik Národního programu a splňujících podmínky oblastních chovů podle článku 2.2.3. Chovatelského řádu Českého svazu včelařů na plemenné včelí matky zapojené v kontrole užitkovosti a dědičnosti.

Subjekt: chovatel

Maximální výše  dotace :

·      do 4 500,- Kč na plemennou včelí matku podrobenou kontrole užitkovosti včetně testů na dcerách alespoň na dvou stanovištích,

·      do 1 200,- Kč na plemennou včelí matku určenou dle metodiky jako zdroj trubců,

·      do 700,- Kč na plemennou včelí matku jejíž dcery byly podrobeny testům podle metodiky Národního programu,

·      do 500,- Kč na inseminovanou plemennou včelí matku odchovanou v r. 2004 a usazenou  ve vlastním chovu, 

·      do 300,- Kč na plemennou včelí matku odchovanou v roce 2004 a usazenou ve vlastním chovu. 

 

Každá včelí matka může být zařazena pouze do jedné z výše uvedených kategorií; Na včelstva těchto matek nemůže být čerpána  dotace z jiných dotačních programů (1 D Zásad MZe)

Podmínky poskytnutí  dotace: uplatnění jednotlivých požadavků chovatelů do 15.9.2004, včetně, Výzkumnému ústavu včelařskému, s.r.o., Dol u Libčic nad Vltavou a předložení souhrnné žádosti (tabulka č. 2 a 36 Přílohy)  do 1.10.2004, včetně, do Výzkumného ústavu živočišné výroby, 104 00 Praha 10 - Uhříněves (pověřená osoba  Národního programu), podání pověřenou osobou doporučené souhrnné žádosti do 15.10.2004 na MZe.

 

Vysvětlivka k Části B.1. dotačního programu: pro účely tohoto programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, majitel nebo držitel), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

 

 

 

2.      Dotace na uchování a využívání vybraných kolekcí genofondu rostlin

 

Účel

Zachování genových zdrojů vybraných kolekcí rostlin v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a  agrobiodiversity“, jehož koordinací v souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ (Sdělení MZV č. 134/1999 Sb.) je stanoven jako pověřená osoba Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzyni (dále jen „VÚRV“). U této dotace je možno v rozhodnutí stanovit, že dotace bude poskytnuta formou splátek ke krytí dílčího plnění úkolu. 

 

Předmět dotace:

2.1. Chmel

Podpora na uchování unikátní kolekce genofondu chmele.

Subjekt: Chmelařský institut, spol. s r.o., Žatec

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekce chmele, nejvýše však do výše 1 200 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) o dotaci do 31.8.2004 na MZe.

 

2.2. Jeteloviny a ostatní pícniny

Podpora na uchování kolekce genofondu jetelovin a ostatních pícnin.

Subjekt: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí jetelovin a ostatních pícnin, nejvýše však do výše 2 100 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně)  doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.3. Brambory

Podpora na uchování kolekce genofondu brambor.

Subjekt: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekce genofondu brambor, nejvýše však do výše 2 200 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně)  doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.4. Ovocné dřeviny, bobuloviny a jahody

Podpora na uchování kolekcí genofondu ovocných dřevin, bobulovin a jahod

(s výjimkou meruněk, broskvoní, mandloní, kdouloní a méně běžných druhů a dalších doplňkových teplomilných druhů).

Subjekt: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, spol.s r.o.,

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu ovocných dřevin, bobulovin a jahod, nejvýše však do výše 3 700 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí podpory: podání  pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.5. Vybrané obiloviny

Podpora na uchování kolekce genofondu obilovin - žito, oves, jarní ječmen.

Subjekt: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, spol. s r.o.

Maximální výše podpory:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu žita, ovsa a jarního ječmene, nejvýše však do výše 2 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání  pověřenou  (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně)   doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.6. Traviny

Podpora na uchování kolekce genofondu travin.

Subjekt: OSEVA PRO, spol. s r.o.,Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu travin, nejvýše však do výše 2 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.7. Olejniny

Podpora na uchování kolekce genofondu brukvovitých olejnin a máku.

Subjekt: OSEVA PRO, spol. s r.o., Výzkumný ústav olejnin Opava

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu brukvovitých olejnin, (zejména řepky a hořčice) a máku, nejvýše však do výše 750 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.8. Přadné plodiny a luskoviny

Podpora na uchování kolekce genofondu přadných plodin a luskovin.

Subjekt: AGRITEC, spol. s r.o., Šumperk

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu lnu a konopí, hrachu,   bobu,   fazolu,  sóji,  vikve  a  dalších  luskovin,  nejvýše  však  do  výše  2 300 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.9. Evropská réva vinná

Podpora na uchování kolekce révy vinné moravské pěstitelské oblasti.

Subjekt: Ampelos, a.s.,  Vrbovec

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekce genofondu révy vinné (Vitis vinifera) a podnožových rév, nejvýše však do výše 500 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně)  doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.10.  Teplomilné a méně známé ovoce, hybridní réva, vytrvalé zeleniny a květiny a vybrané druhy květin

Podpora na uchování kolekcí teplomilných ovocných dřevin, méně běžných ovocných druhů, révy vinné, vytrvalých zelenin, vybraných druhů květin.

Subjekt: Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Lednice na Moravě

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu meruněk, broskvoní, mandloní,  méně běžných ovocných druhů, kdouloní, révy vinné (hybridní odrůdy), vytrvalých zelenin a vybraných kolekcí květin, nejvýše však do výše 2 100 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně)  doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.11.  Okrasné dřeviny a vybrané druhy květin

Podpora na uchování kolekcí květin a okrasných dřevin.

Subjekt: Výzkumný ústav Silva Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu květin (zejména Astra, Dahlia, Gladiolus, Tulipa, Rhododendron) nejvýše však do výše 1 100 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně) doporučené žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.12.  Réva vinná

Podpora na uchování kolekce révy vinné české pěstitelské oblasti.

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ruzyně - Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu révy vinné pro českou vinařskou oblast, včetně klonů, nejvýše však do výše 750 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.13. Zeleniny, kořeninové, aromatické a léčivé rostliny

Podpora na uchování kolekcí genofondu zelenin, kořeninových, aromatických a léčivých rostlin.

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ruzyně - Genová banka, pracoviště Olomouc

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu zelenin čeledi brasicaceae a cucurbitaceae, papriky, mrkve, salátu, rajského jablíčka, zahradních odrůd hrachu a fazolu a dalších zeleninových druhů, léčivých, kořeninových a aromatických rostlin a světové kolekce vegetativně množených druhů rodu Allium, nejvýše však do výše 4 700 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání  žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

2.14. Vybrané obilniny, slunečnice, řepa, alternativní a maloobjemové plodiny

Podpora na uchování kolekcí genofondu obilovin, slunečnice, řepy a ostatních plodin.

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ruzyně - Genová banka

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování kolekcí genofondu pšenice, ozimého ječmene, tritikale, slunečnice, řepy, kukuřice a dalších plodin, zejména alternativních a malooběmových (pohanka, amaranthus, proso atp.), nejvýše však do výše 2 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3. Dotace na uchování sbírek mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu

 

Účel

Zachování genetických zdrojů vybraných sbírek mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu, významných pro zemědělství a potravinářský průmysl a zachování standardů a komparačních organismů pro testování, arbitráže, diagnostiku a vývoj diagnostických prostředků a metod v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu“, jehož koordinací je v souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ (Zákon č. 134/1999 Sb.) pověřen Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzyni (dále jen „koordinátor“). U této dotace je možno Rozhodnutím stanovit, že dotace bude poskytnuta formou splátek ke krytí dílčího plnění úkolu.

 

3.1. Zemědělsky významné mikroorganismy a drobné organismy

Podpora na uchování sbírky zemědělsky významných mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu.

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ruzyně, odbor rostlinolékařství

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování  sbírky rhizobií, sbírky fytopathogenních virů, sbírky fytopathogenních hub, sbírky rzí a padlí travního, sbírky fytopathogenních bakterií, sbírky skladištních škůdců, sbírky živočišných škůdců zemědělských plodin, nejvýše však do výše 5 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

3.2. Fytopathogenní viry

3.2.1. Viry brambor

Podpora na uchování sbírky fytopathogenních virů brambor.

Subjekt: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky virů pathogenních pro brambory, nejvýše však do výše 500 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

3.2.2. Viry ovocných kultur

Podpora na uchování sbírky virů ovocných kultur.

Subjekt: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, spol. s r.o.

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky virů pathogenních pro ovocné dřeviny a drobné ovoce, nejvýše však do výše 390 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.2.3. Viry okrasných rostlin

Podpora na uchování sbírky virů okrasných rostlin.

Subjekt: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky virů pathogenních pro okrasné rostliny, nejvýše však do výše 350 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

 

3.2.4. Viry,  viroidy a pathogenní houby chmele

Podpora na uchování sbírky virů, viroidů a pathogenních hub chmele

Subjekt:  Chmelařský institut, s r.o. Žatec

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky virů, viroidů a hub pathogenních pro  chmel, nejvýše však do výše 170 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.3. Zoopathogenní mikroorganismy

Podpora na uchování sbírky zoopathogenních mikroorganismů.

Subjekt: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky zoopathogenních mikroorganismů, nejvýše však do výše 1 100 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV)  doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.4. Mlékárenské mikroorganismy

Podpora na uchování sbírky mlékárenských mikroorganismů.

Subjekt: MILCOM, a.s., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky českých mlékárenských kultur mikroorganismů Laktoflora, nejvýše však do výše 1 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.5. Kvasinky

Podpora na uchování sbírky kvasinek.

Subjekt: Pivovary a sladovny, Výzkum a služby, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky kultur pivovarských kvasinek, nejvýše však do výše 900 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.6. Průmyslově využitelné mikroorganismy

Podpora na uchování sbírky průmyslově využitelných mikroorganismů.

Subjekt: Výzkumný ústav potravinářský Praha

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky kultur bakterií produkujících enzymy a mikroorganismů pro standardní metody biotestace, nejvýše však do výše 750 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

3.7. Fytopathogenní mikroorganismy

Podpora na uchování sbírky fytopathogenních mikroorganismů.

Subjekt: Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta - katedra botaniky

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky kultur fytopathogenních hub, sinic a řas, nejvýše však do výše 500 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

3.8. Basidiomycety

Podpora na uchování sbírky basidiomycet hospodářsky významných pro resort zemědělství.

Subjekt: Mikrobiologický ústav AVČR Praha

Maximální výše dotace:

·      do 100% prokázaných nákladů na uchování sbírky basidiomycet hospodáŕsky významných pro resort zemědělství, nejvýše však do výše 400 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání pověřenou osobou (VÚRV) doporučené žádosti dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

3.      Dotace na koordinaci a realizaci Národních programů uchování a využití  genetických zdrojů pro zemědělství

 

Účel

Zajištění dlouhodobé funkce jednotlivých Národních programů uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství a jejich koordinace v souladu s mezinárodními standardy a „ Dohodou o biologické rozmanitosti “ ( Sdělení MZV č. 134/1999 Sb.) a dalšími uzavřenými mezinárodními dohodami na organizační úrovni nejvyspělejších států, vybudování a zajištění centrálního informačního systému a centrální evidence genetických zdrojů dle mezinárodních modelů a uchování a rozšíření stávající mezinárodní spolupráce v této oblasti, zajištění odborné kontroly jednotlivých příjemců dotace, zajištění odborné spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany genetických zdrojů včetně FAO, OECD, EK apod. U této podpory je možno ve smlouvě stanovit, že dotace bude poskytnuta formou splátek ke krytí dílčího plnění úkolu.

 

4.1. Koordinace a realizace „Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu“

Podpora zajištění funkce „Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb, včel a zvěře ve farmovém chovu“,  v souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ (Zákon č. 134/1999 Sb.), metodického vedení a koordinace výše uvedeného „Národního programu“, výkonnostních zkoušek, zajištění kryokonservace sperma, embryí a jiného genetického materiálu, provozu genobanky, tvorby a vývoje databází, evidence genetických zdrojů a analýzy programu jejich šlechtění, odborného posuzování a prověřování oprávněnosti žádostí o podporu na uchování genetických zdrojů dle Části B.1. těchto Zásad a kontrol v rámci tohoto programu, zajišťování metodik shromažďování, dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat v rámci uvedeného Národního programu, zajišťování standardizace v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky, zajišťování náležité publikace a informovanosti veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národního programu, zajišťování úkolů vyplývajících z ochrany živočišných genetických zdrojů v mezinárodním měřítku a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. 

Subjekt: Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves

Maximální výše dotace:

·      do   100%   prokázaných  nákladů,  maximálně  však  do  výše  finančního  limitu  6 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe. 

 

 

4.2. Koordinace a realizace „Národního programu  konservace a  využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity“

Podpora zajištění funkce „Národního programu konservace a  využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity“  v souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ ( Sdělení MZV  č. 134/1999 Sb.), metodického vedení a koordinace výše uvedeného Národního programu, odborného posuzování a prověřování oprávněnosti žádostí o podporu na uchování genetických zdrojů dle Části B.2. těchto Zásad a veškeré kontroly v rámci tohoto programu, zajišťování metodik shromažďování, dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin v rámci uvedeného Národního programu, zajišťování standardizace v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky, zabezpečení provozu a služeb „Národního informačního systému genetických zdrojů rostlin“ (EVIGEZ) a „Národní genové banky“, doplňování databází EVIGEZ pro veškeré genetické kolekce rostlin zahrnuté do uvedeného Národního programu v ČR (pasportní, popisná a skladová data), rozvoj tohoto systému se zajištěním mezinárodní kompatibility s obdobnými mezinárodními databázemi, poskytováni informací domácím i zahraničním uživatelům spolu se zajišťováním mezinárodní spolupráce a účasti na budování evropských plodinových databází, poskytování bezplatného servisu dlouhodobého skladování semenných vzorků v kontrolovaných podmínkách v Genové bance pro ostatní řešitele Národního programu a distribuci semen uživatelům a výměnu vzorků se zahraničím v souladu s mezinárodními standardy a závazky ČR, zabezpečení dlouhodobého uchování genofondů všech generativně množených druhů zemědělských plodin v ČR, monitorování dlouhodobého skladu a regeneraci vzorků zajišťování náležité publikace a informovanosti veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národního programu, zajišťování úkolů vyplývajících z ochrany genetických zdrojů v mezinárodním měřítku a zastupování ČR v mezinárodním měřítku z titulu Národního referenčního střediska. 

 

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně - Genová banka

Maximální výše dotace:

·      do  100%   prokázaných  nákladů,   maximálně  však  do  výše  finančního  limitu  4 000 000,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace: podání žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

4.3. Koordinace a realizace „Národního programu konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu“

Podpora zajištění funkce „Národního programu konzervace a využití genofondu mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu“, v souladu s přijatou mezinárodní „Dohodou o biologické rozmanitosti“ (Sdělení  č. 134/1999 Sb.), metodického vedení a koordinace výše uvedeného Národního programu, tvorby a vývoje databází, odborného posuzování a prověřování oprávněnosti žádostí o podporu na uchování genetických zdrojů dle Části B.3. těchto Zásad a veškeré kontroly v rámci tohoto programu, zajišťování metodiky shromažďování, dokumentace, charakterizace, konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářsky významných mikroorganismů a drobných živočichů v rámci uvedeného Národního programu, zajišťování standardizace v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky zajišťování náležité publikace a informovanosti veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, cílech a výsledcích Národního programu, zajišťování mezinárodních úkolů a zastupování ČR vyplývajících z ochrany genetických zdrojů mikroorganismů v mezinárodním měřítku. 

 

Subjekt: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ruzyně

Maximální výše podpory:

·      do  100%  prokázaných  nákladů,   maximálně  však  do  výše finančního limitu 700 000,-  Kč.

Podmínky poskytnutí podpory: podání žádosti o dotaci (tabulka č. 1 a 37 Přílohy) do 31.8.2004 na MZe.

 

 

Část C

 

1.      Vyúčtování podpory

a)     Případné vrácení rozdílu mezi výší poskytnuté a skutečně vyčerpané dotace (uznaných nákladů) provede příjemce dotace nejpozději do 10.12.2005 zpět na účet MZe, z něhož byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je současně povinen předložit odboru výzkumu, vzdělávání a  zakladatelské činnosti MZe vyúčtování poskytnuté dotace s komentářem použití poskytnutých prostředků dotace. Příspěvková organizace provede vrácení rozdílu mezi výší poskytnuté a skutečně vyčerpané dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

b)     U předmětů dotace B1., B.2. a B.3. přiloží příjemce dotace vyúčtování s komentářem a analýzou použití poskytnutých prostředků dotace rovněž samostatně ke své Výroční zprávě zpracované podle pokynů příslušné pověřené osoby  Národního programu, která bude sloužit jako podklad k vypracování Výroční zprávy pověřené osoby za příslušný Národní program.

c)     U předmětů dotace B.4. VÚŽV a VÚRV předloží vyúčtování s komentářem a analýzou použití poskytnutých prostředků bude samostatnou přílohou Výroční zprávy  pověřené osoby příslušného Národního programu, zpracované podle pokynů gesčního odboru  MZe.

 

 

 

2. Účinnost

 Těmito Zásadami se upravují podmínky poskytování a užití účelové dotace na zachování vybraných genetických zdrojů pro rok 2004.  Zásady  jsou platné a účinné dnem podpisu.

 

 

V Praze dne  1.6.2004                                                           ministr zemědělství

 Ing.  Jaroslav Palas. v.r.

                                                                                               

 


 

Organizační pokyny

Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, kompetence pro poskytnutí dotace a kompetence pro  rozhodnutí o poskytnutých  dotacích.

 

1.      Žádost o dotaci, včetně textové informace, na kterou je dotace požadována musí být zpracována samostatně za každý předmět dotace. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé, že si je vědom právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých informací mohou nastat. Dále svým podpisem stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito Zásadami.

2.      Žádost (souhrnnou žádost) předkládá žadatel o dotaci v jednom vyhotovení na MZe, odbor výzkumu vzdělávání a  zakladatelské činnosti (celý postup je uveden u každého předmětu dotace ).

3.      MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti  přijatou žádost zaeviduje.

4.      MZe, odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti přijatou žádost prověří z hlediska formální správnosti v souladu se Zásadami.

5.      O poskytnutí podpory a výši sazeb rozhoduje ředitel odboru výzkumu, vzdělávání a  zakladatelské činnosti MZe,  odpovědný za tento dotační program.

6.      Rozhodnutí o poskytnutí  dotace vydá ředitel odboru výzkumu, vzdělávání a  zakladatelské činnosti MZe, odpovědný za tento dotační  program.

7.      Čerpání prostředků je možné od data vydání Rozhodnutí. U předmětu dotace se stanovenou sazbou jsou finanční prostředky poukazovány na účty příjemců. Příspěvkovým organizacím budou prostředky poskytnuty rozpočtovým opatřením.


 

 

 Část D

 

 

 

Žádost o poskytnutí dotace podá každý  žadatel dle pokynů uvedených u každého předmětu dotace - to znamená každý individuální žadatel vyplní tabulku č.1 Přílohy zatímco svaz apod., zastupující jednotlivé žadatele, vyplní tabulku  č. 2 Přílohy (souhrnná). Doplní ji vyplněným formulářem specifickým pro jednotlivé předměty dotace; závazné vzory tabulek jsou uvedeny níže (Tabulka č.3 až  č. 37, Přílohy). Na každý jednotlivý předmět dotace je nutno podat úplnou samostatnou žádost a vyplnit příslušné tabulky a dodat veškeré požadované náležitosti žádosti.

U právnických osob je nedílnou součástí žádosti výpis nebo fotokopie výpisu z Obchodního rejstříku, jejichž ověření není starší  3 měsíců.

U podpor B.1.,B.2 a B.3 je součástí žádosti smlouva mezi žadatelem a  pověřenou osobou příslušného „Národního programu“ (VÚRV), ve které je uveden rozsah prací, parametry a výstupy v roce přiznání dotace. U podpor B2., B.3., B.4., kde žadatelem je pověřená osoba (VÚŽV, respektive VÚRV), je součástí žádosti návrh rozsahu prací, parametrů a výstupů v roce přiznání podpory.

 

Upozornění:

·      Žádost o dotaci musí být doplněna dokladem o zřízení bankovního účtu  (kopie smlouvy).

·      U právnických osob je nedílnou součástí žádosti o dotaci originál nebo ověřená fotokopie platného výpisu z Obchodního rejstříku nebo registrace sdružení či ověřeného statutu organizace (rozpočtové a příspěvkové organizace), jejichž ověření nebo originál nejsou starší tří měsíců ke dni podání žádosti.

·      U předmětů dotací B.1. a B.2. je nedílnou součástí smlouva s pověřenou osobou.  Žádosti o dotace samotných pověřených osob musí být doplněny výčtem hlavních prací, které v rámci dotačního předmětu pověřená osoba bude v r. 2004 vykonávat.    

 

Charakterizace žadatele uvádějte dle tohoto klíče:

 1. fyzická osoba nepodnikající
 2. fyzická osoba podnikající
 3. právnická osoba
 4. sdružení bez právní subjektivity
 5. sdružení s právní subjektivitou
 6. státní podnik
 7. obec (i příspěvková organizace obcí)
 8. organizační složka státu (zřízená MZe)
 9. organizační složka státu (zřízená jinými zřizovateli nežli MZe)
 10. příspěvková organizace zřízená MZe
 11. příspěvková organizace krajů (např. střední školy)
 12. vysoká škola
 13. církev, církevní řády a kongregace
 14. nadace a veřejně prospěšná společnost
 15. příspěvková organizace ostatních správců kapitol

 

 

PŘÍLOHA[1] Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.)

[2] § 3 zákona ČNR č.531/1990 Sb. o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů